นโยบายความเป็นส่วนตัว “TrueBusiness iService”

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (บริษัท) และนิติบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน นิติบุคคลนั้น หรือบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือบริหารไม่ว่าโดยการเป็นกรรมการเสียงข้างมากในนิติบุคคลนั้น หรือโดยสัญญา หรือโดยประการอื่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้เป็นการอธิบายถึงวิธีการที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดสอบถาม หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
 • 1. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ
 • 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ได้รับมาจากท่าน เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท โดยจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูล ส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้
 • ในบางโอกาส บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจให้ที่อยู่อีเมลของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท พิจารณาว่าน่าจะเป็นที่น่าสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง ข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่าน เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูล ที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮารด์ดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ทราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท สามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ในบางโอกาส บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ในการดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเทอร์เน็ต ไปใช้ดำเนินการอย่างไรการเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น ท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้ โดยการแจ้งให้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ทราบ
 • 2. ในกรณีที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในการเลือกว่า จะให้บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยการแจ้งให้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ทราบ
 • 3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูล การเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  • 3.1 หมายเลขไอพี (IP Address)
  • 3.2 ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
  • นอกจากนี้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกาหนดด้วย สำหรับกรณีที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์
 • 4. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
  • 4.1 ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
  • 4.2 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ตามที่ท่านติดต่อบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา และโฆษณาของ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ท่านไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทได้ร้องขอ แต่หากท่านเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลายๆ กรณี บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับท่าน หรือตอบคำถามใดๆ แก่ท่านได้ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้โดยสมบูรณ์ ต่อไปนี้ คือตัวอย่างของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม และวิธีนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

 • 1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท
 • 2. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม ทั้งนี้ การที่ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ได้รับข้อมูลใดๆ จากท่านมา ถึงว่า บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว เว้นแต่
  • 2.1 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  • 2.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  • 2.3 เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
  • 2.4 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • 2.5 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 • 3. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่
  • 3.1 ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
  • 3.2 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  • 3.3 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  • 3.4 เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
  • 3.5 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • 3.6 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนั้นไว้เป็นความลับ
 • 4. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทดียิ่งขึ้น

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

 • 1. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เท่านั้น
 • 2. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท มิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเว้นแต่
  • 2.1 เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
  • 2.2 ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • 2.3 เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
  • 2.4 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • 2.5 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 • 3. ในบางกรณี บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

ท่านสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าข้อมูลการติดต่อและการตั้งค่าของคุณมีความถูกต้องสมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอ โดยล็อกอินเข้าสู่บัญชีของท่านสำหรับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เก็บรักษาไว้เราจะจัดการให้ท่าน เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามรวมถึงเพื่อร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้องหรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ไม่สำคัญ เป็นการก่อกวนเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเป็นการเข้าถึงที่กฎหมายท้องถิ่นไม่ได้กำหนดไว้ซึ่งท่านสามารถร้องขอให้มีการเข้าถึง แก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว

เด็กและเยาวชน

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและ ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ดังนั้น บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หรือมีอายุอย่างต่ำเทียบเท่ากันในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หากบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท พบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อายุต่ำกว่า13 ปีหรือผู้ที่มีอายุอย่างต่ำเทียบเท่ากันโดยขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้เสียก่อน บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ โดยล็อกอินเข้าสู่บัญชีของท่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เก็บรักษาไว้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1331 ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงเพื่อร้องขอให้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้อหรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ไม่สำคัญ เป็นการก่อกวน เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ

 • 1. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทกำหนด เมื่อบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
 • 2. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้ง บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
 • 3. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้และสถานที่ทำการของ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
  • 3.1 ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
  • 3.2 ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
  • 3.3 ขอระงับกการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  • 3.4 ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  • 3.5 ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

ในบางครั้ง บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้กับพันธมิตรทางกลยุทธ์ซึ่งทำงานร่วมกับ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ หรือช่วยบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อ และเปิดใช้โทรศัพท์มือถือของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ท่านได้อนุญาตให้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้เครื่อง เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่าน หากท่านได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ บัญชีของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท โดยบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาด บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูล การขยายระยะเวลาสินเชื่อ การดำเนินคำสั่งซื้อ ของผู้ใช้บริการ การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการ การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท และการดำเนินการศึกษาวิจัย หรือการสำรวจความพึงพอใจ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของท่าน

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ นอกจากนี้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสาคัญต่อส่วนรวม

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกาหนดและเงื่อนไขของ บริษัทและ/หรือกลุ่ม บริษัท หรือเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวมไว้ไปยังกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการ

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูลการขยายระยะเวลาสินเชื่อ การดำเนินคำสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณการจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์การประเมินความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการดำเนินการศึกษาวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจโดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณและอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทดำเนินงานอยู่อื่น ๆ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายการฟ้องร้องดำเนินคดีและ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ หากบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมายหรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวมและเรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราหรือเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ และทั้งหมดที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง

ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้วและท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ