ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครบริการ “TrueBusiness iService”

ผู้สมัครขอใช้บริการมีความประสงค์ขอใช้“TrueBusiness iService (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ตกลงทำนิติกรรม/ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับบริการ “TrueBusiness iService ” กับ

บริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ/หรือบริษัทอื่นใดที่ได้ร่วมกันนำเสนอสินค้าและ/หรือบริการอันเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟ เอช (รวมเรียกว่า“ผู้ให้บริการ”)


 • 1. ผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนด Username และ Password สำหรับการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริการ TrueBusiness iService และแจ้งเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อม Email address ของผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการได้มอบหมาย และ/หรือแต่งตั้งในฐานะ Head Admin ของผู้ใช้บริการ และ/หรืออาจจะมีการแต่งตั้งบุคคลในฐานะ Super Admin
 • 2. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueBusiness iService ดังนี้
  • 2.1 “บริการ TrueBusiness iService” หมายความรวมถึง บริการที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนสามารถบริหาร และจัดการบริการหลังการขายใด ๆ ที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ตามที่ผู้ให้บริการจัดให้มีขึ้นตามคำขอใช้บริการ “TrueBusiness iService” นี้

  • 2.2 ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่ผู้ให้บริการตามที่ผู้ให้บริการร้องขอพร้อมทั้งส่งมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซึ่งยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจขอตรวจสอบต้นฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ด้วย

  • 2.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสำเนาเอกสารหรือหลักฐานตามที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และยังไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดถูกแก้ไข (จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ข้อเท็จจริงมีการเปลี่ยนแปลงไป) และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ หากมีการตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือมิใช่ข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ว่าในระยะเวลาใด ๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ หรือปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที

  • 2.4 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษา Username และ Password ข้างต้นไว้เป็นความลับ การกระทำใด ๆ หากได้กระทำไปโดยการใช้ Username และ/หรือ Password เกี่ยวข้องกับบริการ TrueBusiness iService ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลอื่นใด ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ เสมือนผู้ใช้บริการได้กระทำด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการไม่จำต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก และหากเป็นการใช้บริการ TrueBusiness iService ที่มีการคิดค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบและชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวนั้นทุกประการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้านหรือเรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้น

  • 2.5 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามคำขอทำรายการการใช้บริการ TrueBusiness iService (“คำขอทำรายการฯ”) ตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผ่านเครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการส่ง และ/หรือนำส่งข้อมูล โดยปราศจากข้อผูกมัดใด ๆ

  • 2.6 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการซึ่งได้ปฏิบัติตามคำขอทำรายการฯ ใด ๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านเครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการส่ง และ / หรือนำส่งข้อมูล และผู้ใช้บริการตกลงว่า หากคำขอทำรายการฯ ใด ๆ ที่ผู้ให้บริการได้รับและปรากฏว่าผู้ใช้บริการ หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ใช้บริการได้ลงนามแล้ว แม้ว่าคำขอทำรายการฯดังกล่าวจะเป็นเพียงสำเนาเอกสาร หรือสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงให้ถือคำขอทำรายการฯ ดังกล่าวได้รับการลงนามโดยผู้ใช้บริการ หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ใช้บริการ ถูกต้อง และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว แม้จะพิสูจน์ภายหลังว่าคำขอทำรายการฯ ดังกล่าวยังไม่ได้ลงนามโดยผู้ใช้บริการ หรือผู้มีอำนาจกระทำการของผู้ใช้บริการก็ตาม

  • 2.7 ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงในการทำรายการใด ๆ ในบริการ TrueBusiness iService ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกสำมารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการเข้าใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือเนื่องมาจากการใช้ Username และ/หรือ Password ไม่ว่ากรณีใด ๆ

  • 2.8 กรณีผู้ใช้บริการเข้าทำรายการใด ๆ ในบริการ TrueBusiness iService ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทยแม้จะเป็นการเข้าทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายนอกราชอาณาจักรก็ตาม

  • 2.9 ผู้ใช้บริการตกลงไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueBusiness iService (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ตามเอกสารแนบท้าย และ/หรือข้อตกลงใด ๆ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ” ตามข้อนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการทำรายการใด ๆ หรือยกเลิกการใช้บริการ TrueBusiness iService ได้ทันที

  • 2.10 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมและใช้ร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ซื้อหรือสมัครใช้บริการแล้วแต่กรณี ดังนั้น นอกเหนือจากที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueBusiness iService นี้แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนั้น ๆ ร่วมด้วย แล้วแต่กรณี

  • 2.11 กรณีผู้ใช้บริการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจของผู้ใช้บริการทำรายการใด ๆ ในบริการ TrueBusiness iService ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่ากรณีผู้ใช้บริการประสงค์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของผู้ใช้บริการ หรือลาออก รวมถึงกรณีผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจกระทำการแทนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการระดับ Head admin และ/หรือ Super admin ต้องทำการเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก บุคคลที่พ้นสภาพ หรือลาออกจากการเป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการตกลงให้ถือว่ากระทำใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปมีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้บริการ และไม่ให้ถือเป็นข้ออ้างของผู้ใช้บริการในการปฏิเสธ หรือลบล้างการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ/ผู้มอบอำนาจแต่อย่างใดทั้งสิ้น

  • 2.12 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการให้บริการ TrueBusiness iService และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ดังนั้น ในกรณีที่มีการผิดพลาด ล่าช้า ชำรุดบกพร่อง หรือเกิดความเสียหายใดๆ อันมิได้เกิดจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

  • 2.13 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการพิจารณา อนุญาต แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก และ/หรือการให้สิทธิ สำหรับการทำรายการใด ๆ ในบริการ TrueBusiness iService โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางใด ๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาเห็นสมควร

  • 2.14 ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueBusiness iService ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการ TrueBusiness iService ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผู้ใช้บริการประสงค์ยกเลิกการใช้บริการ TrueBusiness iService ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

  • 2.15 ตลอดระยะเวลาของการใช้บริการ TrueBusiness iService นี้ ข้อผูกพันและการปฏิบัติตามข้อตกลงบริการ TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ของผู้ใช้บริการเป็นเรื่องที่อยู่ภายในขอบเขตวัตถุที่ประสงค์ทางธุรกิจของผู้ใช้บริการ (ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม) ที่จดทะเบียนไว้แล้วกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงบริการ TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ของผู้ใช้บริการนี้อย่างเคร่งครัด โดยไม่ถือว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวเป็นการปฏิบัตินอกเหนือวัตถุที่ประสงค์ทางธุรกิจของผู้ใช้บริการ หรือเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับกับข้อตกลงนี้ หรือใช้บังคับกับผู้ใช้บริการ และไม่ถือว่ากรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับของข้อตกลงบริการ TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หรือเป็นการปลดเปลื้องหรือลบล้างข้อผูกพันของผู้ใช้บริการภายใต้ข้อตกลงบริการ TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้ถือว่าผู้ใช้บริการ, กรรมการ และผู้ถือหุ้นของผู้ใช้บริการ (หากมี) ได้ให้สัตยาบันต่อข้อผูกพันของผู้ใช้บริการทุกอย่างภายใต้ข้อตกลงบริการ TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้แล้ว โดยผ่านการเข้าทำข้อตกลงบริการ TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้อีกโสตหนึ่งด้วย